Vaikų socializacija

2009 m. VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ RĖMIMO KONKURSAS

2009 m. Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos APRAŠAS

2009 METŲ STACIONARIOS VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLOS ČIA

AKTUALI INFORMACIJA STACIONARIŲ VAIKŲ STOVYKLŲ ORGANIZATORIAMS

Stacionarios stovyklos organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V - 765, Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „VAIKŲ POILSIO STOVYKLA. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI", LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ISAK - 612 „Vaikų poilsio stovyklų bendrieji nuostatai", LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK - 330 „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas".
Kiekviena stacionari stovykla privalo turėti visuomenės sveikatos centro leidimą - higienos pasą ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymėjimą. Stovyklos darbuotojai, dirbantys su vaikais, turi būti įgiję aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir turintys pedagogo kvalifikaciją. Darbuotojai, neturintys pedagogo kvalifikacijos, turi būti išklausę Pedagoginių - psichologinių žinių kursą, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro 2005-03-17 įsakymu Nr. ISAK-456.

Dokumentai:
  • LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 "VAIKŲ POILSIO STOVYKLA. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI" čia
  • Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas
  • Bendrieji stovyklų nuostatai čia
  • Vaikų ir jaunimo užimtumo programų vertinimo kriterijų aprašas
  • LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas ir aprašas "Dėl bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų" čia
  • LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas "Dėl pedagoginių-psichologinių žinių kurso" ir Pedagoginių-psichologinių žinių kursas čia
  • LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas "Dėl pedagoginių-psichologinių žinių kurso išklausymo pažymėjimo formos" ir Pedagoginių-psichologinių žinių kurso išklausymo pažymėjimas čia


Lietuvos jaunimo turizmo centras
Filaretų g. 17, LT-01207 Vilnius
Tel.: (8 5) 215 43 19; (8 5) 215 45 85
faksas: (8 5) 212 01 49
El.paštas socializacija@ljtc.lt